Để tóm tắt kết quả của cuộc chạy nước rút liên cơ quan hướng tới các quy định rõ ràng hơn về tiền điện tử, các cơ quan quản lý bao gồm Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang và Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, đã xác định “một số lĩnh vực” mà họ cảm thấy cần phải được làm rõ công khai. Kế hoạch đã nêu nhằm mục đích ban hành bổ sung những cuộc trao đổi về lĩnh vực tiền điện tử trong suốt năm 2022.

Our Leadership Group Photo
Nguồn: OCC

Tuyên bố không tìm cách thay đổi bất kỳ quy tắc hoặc quy định hiện có nào. Công việc của cơ quan này tập trung vào việc củng cố sự hiểu biết nội bộ và xác định các thông số quy định cho từng cơ quan trong bối cảnh các hoạt động tiền điện tử.  

Michael Hsu, người đứng đầu Văn phòng Cơ quan Kiểm soát Tiền tệ (OCC), đã thường xuyên kêu gọi các cơ quan chính phủ hợp tác làm việc khi nói đến tiền điện tử, lập luận rằng các cơ quan cần phải làm rõ nơi các hoạt động tiền điện tử phù hợp với nhiệm vụ quản lý của riêng họ và cách họ dự định làm việc với các cơ quan khác để bảo vệ người tiêu dùng.

Nỗ lực này đã được chứng minh khi ​​OCC, Cục Dự trữ Liên bang và FDIC hợp tác về những gì họ dự định trở thành trong khuôn khổ tiếp cận tiền điện tử. Vào đầu tháng này, Hsu đã thông báo rằng tất cả các văn phòng liên quan đã kết thúc cuộc xem xét tập thể của họ và ngành công nghiệp có thể mong đợi thông tin liên lạc về các tiêu chuẩn tiền điện tử trong những tuần tới. 

Crypto currency bitcoin btc golden bit coin against flag of United States of America USA.
Nguồn: Voyagerix / Shutterstock.com

Để đạt được mục tiêu này, quá trình chạy nước rút đã chứng kiến ​​các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang phát triển một bộ điều khoản chung và nhất quán cho các hoạt động tiền điện tử, phân biệt các rủi ro chính và phân tích cách thức các hướng dẫn và quy định hiện có có thể áp dụng cho tiền điện tử.

Các chủ đề hướng dẫn bài đánh giá bao gồm: lưu ký tài sản tiền điện tử; tạo thuận lợi cho việc mua và bán tiền điện tử; các khoản vay thế chấp bằng tiền điện tử; các khoản thanh toán, đặc biệt là những khoản liên quan đến stablecoin; và đưa tiền điện tử vào bảng cân đối của tổ chức ngân hàng. Đánh giá cũng tập trung vào vốn ngân hàng và các tiêu chuẩn thanh khoản cho tiền điện tử, tham khảo ý kiến ​​của Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng. Tuy nhiên, đây dường như là một quá trình liên tục.

Các giải thích sẽ được ban hành trong năm tới, theo các cơ quan:

Trong năm 2022, các cơ quan có kế hoạch cung cấp sự rõ ràng hơn về việc liệu một số hoạt động nhất định liên quan đến tài sản tiền điện tử do các tổ chức ngân hàng thực hiện có được phép hợp pháp hay không và các kỳ vọng về sự an toàn và lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng cũng như tuân thủ các luật và quy định hiện hành liên quan đến:

– Các dịch vụ lưu ký tài sản tiền điện tử và dịch vụ lưu ký truyền thống.

– Dịch vụ lưu ký phụ trợ.

– Tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua và bán tài sản tiền điện tử của khách hàng.

– Các khoản cho vay được thế chấp bằng tài sản tiền điện tử.

– Phát hành và phân phối stablecoin.

– Các hoạt động liên quan đến việc nắm giữ tài sản tiền điện tử trên bảng cân đối kế toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *